Zaregistrujte se jako účastník rozhovorů pro Ipsos

Datum narození
E-mail se používá také pro přihlášení uživatelů
Zadejte prosím znovu emailovou adresu pro potvrzení její správnosti.

Všeobecné podmínky

Každý člen panelu Povidamsi.cz souhlasí s níže uvedenými pravidly a podmínkami, které se registrací zavazuje respektovat a dodržovat. Tento souhlas je nezbytný pro členství v panelu Povidamsi.cz. V případě jakéhokoliv porušení pravidel, si vyhrazuje agentura Ipsos (dále jen Agentura) právo na okamžité vyřazení z panelu, a to bez nároku na jakoukoliv peněžní či věcnou odměnu, kterou respondent nabyl v průběhu členství a která mu ještě nebyla vyplacena/předána.

Pravidla členství

 1. Zaregistrováním se člen panelu zavazuje dodržovat pravidla a podmínky spolupráce, která jsou popsána níže.
 2. Členem panelu Povidamsi.cz se může stát pouze osoba trvale žijící na území České republiky starší 15 let.
 3. Pro plnohodnotné členství musí člen panelu po zaregistrování vyplnit údaje v povinné sekci a údaje potřebné pro zasílání odměn.
 4. Ostatní sekce v profilu jsou nepovinné – jejich vyplněním se však zvyšuje šance na zařazení do vhodných výzkumů.
 5. Údaje, které o sobě člen panelu uvedl, musí být telefonicky ověřeny.
 6. Standardní odměny za výzkumy se pohybují v rozmezí 100 – 1000 Kč za jeden rozhovor/diskuzi, jejich výše se odvíjí od délky a složitosti výzkumu.
 7. Odměny jsou zasílány automaticky, a to vždy min. 1x v měsíci.
 8. Agentura si vyhrazuje právo nepřipsat odměnu, která je chybně nastavena a je tedy zjevně vyšší (např. 10x) než odměna standardní.
 9. Členství v panelu je dobrovolné a každý člen má právo bez udání důvodu kdykoliv spolupráci ukončit, bez jakýchkoliv sankcí či postihů.

Člen panelu souhlasí s následujícími podmínkami členství

 1. Člen panelu potvrzuje, že údaje, které o sobě uvedl, jsou pravdivé.
 2. Člen panelu souhlasí s tím, že kdykoliv mohou být jeho údaje telefonicky ověřeny a v případě jejich nesouladu, může být neprodleně vyřazen bez nároku na odměny.
 3. Člen panelu potvrzuje, že v panelu Povidamsi.cz má zaregistrovaný pouze jeden účet.
 4. Člen panelu rozumí, že jakékoliv informace, které se v průběhu rozhovoru/diskuze dozví, jsou důvěrné. Souhlasem se zavazuje dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti s výzkumy dozví, a to včetně jejich obsahu.
 5. Člen panelu dále souhlasí, že nebude žádným způsobem pořizovat a ani šířit jakékoliv materiály sdílené v rámci rozhovoru/diskuze (tj. obrázky, text, audio, video).
 6. Člen panelu potvrzuje, že nebude po ostatních členech panelu vyžadovat přihlašovací údaje a zneužívat jejich účty.
 7. Člen panelu rozumí, že v případě, kdy došlo k porušení těchto podmínek a pravidel, vyhrazuje si Agentura právo na okamžité vyřazení z panelu, a to bez nároku na jakoukoliv peněžní či věcnou odměnu, kterou respondent nabyl v průběhu členství a která mu ještě nebyla vyplacena/předána.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Já, níže podepsaný/á tímto dávám výslovný souhlas společnosti IPSOS s.r.o., (dále jen „Agentura“), k zpracování mých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, bankovní spojení, kontaktní a sociodemografické údaje za účelem vyhodnocení mnou poskytnutých informací (např. v rekrutačním dotazníku) pro posouzení vhodnosti mé osoby k účasti na rozhovoru v rámci výzkumu trhu (dále jen „Výzkum“), a to po dobu 6 měsíců.

IPSOS s.r.o. při zpracování osobních údajů dodržuje jak veškerá platná legislativní ustanovení, tak i profesionální pravidla ICC/ESOMAR Code a Kodex ochrany osobních údajů Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR, jejichž je členem.

Pokud budu Agenturou vybrán/a k účasti na Výzkumu a dobrovolně se rozhovoru v rámci Výzkumu zúčastním:

 • beru na vědomí, že mé osobní údaje zahrnující jméno, příjmení, kontaktní údaje a údaje pro výplatu odměny bude Agentura zpracovávat pro účely plnění právních povinností Agentury vyplývajících z platných právních předpisů (např. daňové povinnosti) po dobu uvedenou v příslušných právních předpisech
 • uděluji souhlas se zpracováním mých sociodemografických údajů uvedených v průběhu rozhovoru za účelem realizace Výzkumu, a to po dobu, po kterou trvá Výzkum.
 • beru na vědomí, že rozhovor v rámci Výzkumu bude nahráván. Audio/audiovizuální nahrávky, fotografie a přepisy z rozhovoru vyhotovené budou použity pouze k vyhodnocení mých odpovědí pro účely Výzkumu a/nebo pro kontrolu průběhu Výzkumu a zvolené výzkumné metody.
 • beru na vědomí, že mé údaje nebudou předávány žádným jiným osobám vyjma osob spolupracujících na realizaci Výzkumu (jako moderátor, tlumočník a/nebo přepisovatel nahrávek) a klienta Agentury, který je zadavatelem Výzkumu, a to pouze za účelem realizace Výzkumu.

Prohlašuji, že jsem byl/a Agenturou informován/a o svých právech, zejména o:

 • právu podat u Agentury námitky proti zpracování osobních údajů;
 • právu žádat Agenturu o informace o zpracování osobních údajů;
 • právu přístupu k osobním údajům
 • právu svůj souhlas odvolat elektronicky e-mailem

Beru na vědomí, že v případě potřeby dalších informací o zásadách ochrany osobních údajů mohu navštívit webovou stránku Agentury www.ipsos.com/cs-cz/soukromi-ochrana-dat

Beru na vědomí, že během rozhovoru v rámci Výzkumu se mohu seznámit s informacemi, které jsou předmětem obchodního tajemství Agentury nebo jejích klientů. Svým podpisem se zavazuji zachovávat mlčenlivost o informacích, které se během rozhovoru dozvím. Povinnost mlčenlivosti není časově omezená.