Každý člen panelu PovidamSi.cz souhlasí s níže uvedenými pravidly a podmínkami, které se registrací zavazuje respektovat a dodržovat. Tento souhlas je nezbytný pro členství v panelu www.PovidamSi.cz. V případě jakéhokoliv porušení pravidel, si vyhrazuje agentura Ipsos (dále jen Agentura) právo na okamžité vyřazení z panelu, a to bez nároku na jakoukoliv peněžní či věcnou odměnu, kterou respondent nabyl v průběhu členství a která mu ještě nebyla vyplacena/předána.

Pravidla členství

 1. Zaregistrováním se člen panelu zavazuje dodržovat pravidla a podmínky spolupráce, která jsou popsána níže.
 2. Členem panelu PovidamSi.cz se může stát pouze osoba trvale žijící na území České republiky starší 15 let.
 3. Pro plnohodnotné členství musí člen panelu po zaregistrování vyplnit údaje v povinné sekci a údaje potřebné pro zasílání odměn.
 4. Ostatní sekce v profilu jsou nepovinné – jejich vyplněním se však zvyšuje šance na zařazení do vhodných výzkumů.
 5. Každé účasti předchází vyplnění specifického registračního dotazníku pro daný výzkum a následné telefonické ověření, bez kterého není možné participovat na našich výzkumech.
 6. Standardní odměny za výzkumy se pohybují v rozmezí 300 – 1 000 Kč za účast na skupinové diskuzi/rozhovoru a to jak osobně, tak i online.
 7. Odměny u každého výzkumu jsou domlouvány individuálně – buď jejich výplata probíhá osobně, případně jsou po předchozí domluvě zasílány na účet.
 8. Agentura si vyhrazuje právo nepřipsat odměnu v případě nedodržení podmínek daného výzkumu (pozdní příchod, mylné informace podané respondentem v registračním dotazníku apod.).
 9. Členství v panelu je dobrovolné a každý člen má právo bez udání důvodu kdykoliv spolupráci ukončit, bez jakýchkoliv sankcí či postihů.

Člen panelu souhlasí s následujícími podmínkami členství

 1. Člen panelu potvrzuje, že údaje, které o sobě uvedl, jsou pravdivé.
 2. Člen panelu souhlasí s tím, že kdykoliv mohou být jeho údaje telefonicky ověřeny a v případě jejich nesouladu, může být neprodleně vyřazen bez nároku na odměny.
 3. Člen panelu potvrzuje, že v panelu PovidamSi.cz má zaregistrovaný pouze jeden účet.
 4. Člen panelu bere na vědomí, že může být zařazen do partnerských výzkumů. Agentura není zodpovědná za chyby v těchto výzkumech, zavazuje se však tyto chyby neprodleně řešit.
 5. Člen panelu rozumí, že jakékoliv informace, které se v průběhu dotazování dozví, jsou důvěrné. Souhlasem se zavazuje dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti s výzkumy dozví, a to včetně jejich obsahu.
 6. Člen panelu dále souhlasí, že nebude žádným způsobem pořizovat a ani šířit jakékoliv materiály obsažené ve výzkumech, které obdrží (tj. obrázky, text, audio, video).
 7. Člen panelu potvrzuje, že nebude po ostatních členech panelu vyžadovat přihlašovací údaje a zneužívat jejich účty.
 8. Člen panelu rozumí, že v případě, kdy došlo k porušení těchto podmínek a pravidel, vyhrazuje si Agentura právo na okamžité vyřazení z panelu, a to bez nároku na jakoukoliv peněžní či věcnou odměnu, kterou respondent nabyl v průběhu členství a která mu ještě nebyla vyplacena/předána.