Souhlas se zpracováním osobních údajů

Přihlášením do PovidamSi.cz udělujete souhlas s tím, aby společnost Ipsos (dále jen „Agentura“) zpracovávala Vaše osobní údaje zahrnující jméno, příjmení, kontaktní a sociodemografické údaje vyplňované v průběhu Vašeho členství v PovidamSi.cz po dobu trvání Vašeho členství v PovidamSi.cz. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem účasti na výzkumech trhu Agentury.

Vaše odpovědi z výzkumů mohou být poskytnuty v anonymizované podobě na základě smluvního ujednání s Agenturou klientům, kteří zadávají výzkum trhu. S vašimi osobními údaji budeme zacházet dle platné legislativy a nebudeme je poskytovat třetím stranám.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je zcela dobrovolné a jejich poskytnutí je nezbytným předpokladem pro členství v PovidamSi.cz. V případě neposkytnutí Vašich osobních údajů nebude možné přihlásit se do PovidamSi.cz a účastnit se zajímavých výzkumů trhu.

Tento souhlas jste oprávněn/a kdykoli odvolat, a to zrušením členství v PovidamSi.cz.

Současně berete na vědomí, že Agentura je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje zahrnující jméno, příjmení, kontaktní údaje a údaje pro výplatu odměny pro účely:

  • plnění smluvních povinností vyplývajících Agentuře z Vašeho členství v PovidamSi.cz (jako např. vyplacení odměny) po dobu trvání Vašeho členství v PovidamSi.cz;
  • plnění právních povinností Agentury vyplývajících z platných právních předpisů (např. daňové povinnosti) po dobu uvedenou v příslušných právních předpisech;
  • oprávněných zájmů Agentury, tj. pro zajišťování kvality výzkumů trhu a pro předcházení podvodům po dobu trvání Vašeho členství v PovidamSi.cz;
  • oprávněného zájmu Agentury, tj. pro zpřesnění výběru respondentů pro účast v konkrétním výzkumu trhu. 

V této souvislosti jste oprávněn/a e-mailem vznést proti zpracování námitky, požádat o přístup k Vašim údajům, o jejich opravu, přenos nebo výmaz, případně i omezení zpracování na e-mailové adrese gdpr@ipsos.cz.
Přejete-li si vědět více informací o svých právech, navštivte prosím webovou stránku www.PovidamSi.cz.

Přihlášením do PovidamSi.cz rozumíte, že jakékoliv informace, které se v průběhu dotazování dozvíte, jsou důvěrné. Souhlasem se zavazujete dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti s výzkumy dozvíte, a to včetně jejich obsahu. Dále souhlasíte, že nebudete žádným způsobem pořizovat a ani šířit jakékoliv materiály obsažené v těchto výzkumech (tj. obrázky, text, audio, video).

V případě, že by došlo k porušení této povinnosti, vyhrazuje si Agentura právo na okamžité vyřazení z panelu, a to bez nároku na jakoukoliv peněžní či věcnou odměnu, kterou respondent nabyl v průběhu členství a která mu ještě nebyla vyplacena/předána.